İletişim: (444) 6653    Mail: bilgi@ferhatoglu.com

Olive Cafe Bistro Altınoluk Liman'da Açıldı...

Önemli Gün ve Toplantılarınız için Araç Servisimiz Bulunmaktadır

 

MENÜ

 • Izgara Köfte
 • Edirne Tava Ciğeri
 • Mantı
 • Börek Çeşitleri
 • Ayvalık Tostu
 • Tost
 • Hamburger
 • Patates Kızartması
 • Makarna
 • Pilav
 • Zeytinyağlı Yemekler
 • Çorba

kvkk

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

 

Ferhatoğlu Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Otomotiv Ve Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketiolarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketimiz müşteri mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine ve gizli tutulmasına önem vermektedir.

Ferhatoğlu Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Otomotiv Ve Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Ferhatoğlu Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Otomotiv Ve Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketiile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.Bu sıfatla şirketimiz, müşterilerimizin kişisel verilerini kanunun emrettiği şekilde; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, belli bir süre muhafaza edebilecek, verileri güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek ve mevzuatta öngörülen sınırlarda 3. Kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

 

Müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Şirketimiz kişisel verileri tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri (cinsiyet, meslek, eğitim, medeni durum, vb) kaydetmek; elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek amacıyla toplamakta ve işlemektedir.

 

Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin ‘’müşteri memnuniyeti ve şikâyetleri’’ ile ilgili olmak üzere kişisel verileriniz işlenebilecektir. Söz konusu kişisel veriler örneğin, şikâyetin giderilip giderilmemesi ve tekrarının meydana gelip gelmediğini kontrol amacıyla işlenecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılmasınıda kapsamaktadır.

 

İnsan Kaynakları Politikalarının yürütülmesinin temini, Şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak, başta 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuat olmak üzere gerekli kayıt, bildirim ve başvuruları tamamlamak, kayıt ve belgeleri kanunlarda öngörülen süreler boyunca tutmak, saklamak, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla kişisel veriler talep edilmektedir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu sıfatına istinaden Şirketimizin elde ettiği/edeceği ya da Şirketimiz ile paylaştığınız/paylaşacağınız kişisel her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda örneklenen amaçlar kapsamında ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” anlamını taşımaktadır.

 

·         Şirket faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi,

·         Yasal ve idari yükümlülükler kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi,

·         Sözleşmelerin müzakeresi, oluşturulması ve ifası,

·         Talep ve sorular kapsamında İlgili Kişiye desteğin sağlanması,

·         Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

·         Ürün ve Hizmetlerin sunulabilmesi,

·         Müşteriye hitap eden ürün gruplarının tespiti,

·         Şirket'in risk kriterlerine uygun olarak yürüttüğü risk analizi çalışmaları,

·         Müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi,

·         Aday değerlendirme ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi,

·         İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,

·         İnsan kaynakları yönetiminin yapılması,

·         Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

·         İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,

·         Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,

·         İrtibat/iletişim sağlanması,

·         İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,

·         Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,

·         Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

·         Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,

·         Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,

·         Kişisel veri envanterinin oluşturulması,

·         Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi

 

 

Kişisel verilerinizi; Politikanın, Kanunun ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

Veri toplama sürecimiz; i) Web Sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya yazılım üzerinden; ii) sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web Siteleri’ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla; veya iii) Veri Sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.

 

 

 

 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenecektir

 

Şirketimiz tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, potansiyel çalışanları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Ferhatoğlu Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Otomotiv Ve Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 

Toplanan kişisel verileriniz;

- Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi,  kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak, 

- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

- Bilgi işlem gereksinimleri, destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/ profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,

- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak,  ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

- Resmî kurumlarca ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,  bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak  tabi olduğumuz yasal yükümlülükleri ifa etmek,

- Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,

- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,bilgileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

 

Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

 

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Ferhatoğlu Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Otomotiv Ve Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ‘nin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile Şirketimizin İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin sağlanması amacıyla aşağıda yer alan amaçlarla; iş ilişkisi içinde olduğumuz şirketlere, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

 • Ferhatoğlu Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Otomotiv Ve Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
 • Ferhatoğlu Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Otomotiv Ve Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
 • Ferhatoğlu Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Otomotiv Ve Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • Ferhatoğlu Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Otomotiv Ve Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, kendi tüzel kişiliğinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
 • Ferhatoğlu Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Otomotiv Ve Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar:

KVKK MD. 8 ve 9 düzenlemelerine uygun olarak kişisel verileriniz; şirketin hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına; bunların doğrudan/dolaylı yurtiçi iştiraklerine, tüm bunların çalışanlarına, şirket görevlilerine, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, tedarikçi yada müşteriye yapılan gönderimler için bu hizmeti sağlayan şirketlere, şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı ya da hizmet almayı planladığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, FKB, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, GİB, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka veya faktoring şirketleri ile yurtiçi finansal kuruluşlar, yurtiçi üye işyerleri ile bu konuda diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.  (KVKK MD.8)

Kişisel nitelikteki verilerinizin muhatapları, sadece pozisyonu ve görevi dolayısıyla verilerinizi bilme yetkisini haiz kişiler ile sınırlandırılmaktadır. Şirketimiz kişisel nitelikteki verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması için şirket içi ve dışı koruma tedbirlerini uygulamaya koymuştur. Bunlar arasında, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere, siber saldırılara ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla güvenlik duvarı, hash, şifreleme, SSL, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi teknik ve fiziksel güvenlik tedbirleri bulunmaktadır. (KVKK MD.12)

 

 

 

 

Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

 

Talep edilen kişisel veriler; Şirketimiz hizmetlerinden yararlanabilmeniz için açık rızanıza istinaden ve 6698 sayılı Kanunun 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçlarına göre gereken tüm bilgi güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla işlenecek saklanacaktır. Bu kapsamda Ferhatoğlu Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Otomotiv Ve Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kişisel Veriler Şirketimiz bünyesinde, ilgili yasal saklama süreleri müddetince veya bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika'da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan veya yasal saklama süresi sona eren Kişisel Veriler ise, Veri Saklama ve İmha Politikası'na uygun olarak imha edilmektedir.

 

 

 

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız;

 

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,   

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Bu haklar, KVKK madde 28’de belirtilen istisnalarla sınırlandırılmıştır.

 

 

 

 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şubelerimize iletebilirsiniz.

 

 

Başvuru Adresi:

 

Veri Sorumlusu    : Ferhatoğlu Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Otomotiv Ve Gıda Maddeleri

                                     Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Adres                   : Güre İskele Mahallesi  Atatürk Bulvarı NO.2/1 Edremit / BALIKESİR

 

MERSİS No                  : 0385019182000018

Ticaret Sicil Adı -  No    : Edremit - 3641

Tel                                : +90 266 385 25 18

Web sitesi                     : www.ferhatoglu.com

 

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Ferhatoğlu Petrol Ofisi'nde bulunan Ferhatoğlu Olive Cafemizde, zengin kahvaltı çeşitlerimizi siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Kazdağlarının esintisinin deniz manzarasıyla harmanlandığı, ailenizle huzurlu anlar geçirebileceğiniz şirin bir yer... Soğuk- sıcak içeceklerimizi, fastfood yiyeceklerimizi güleryüzlü personelimizle sizlere en iyi şekilde sunmaktayız.

İştiraklerimiz

 • Ferhatoğlu Zeytin
 • Ferhatoglu Petrol
 • Ferhatzade İnşaat
 • Ferhatoglu Sigorta
 • Lastikland
 • Nefisar Bebe

Mail Bülteni

Bize Ulaşın

 Addres:Ferhatoğlu Petrol

 Telefon: 444 66 53

  Web: ferhatoglugroup.com